علي اصغري
علي اصغري

علي اصغري

دانشکده: مهندسی آب و خاک

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مکانیک ماشینهای کشاورزی

پست الكترونيكي: asghari(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 21893
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان